Bezpłatne ogłoszenia i aukcje internetowe - Aukcyjnie.pl
Koszyk jest pusty


Regulamin serwisu Bezpłatne ogłoszenia i aukcje internetowe - Aukcyjnie.plSERWIS NIE POBIERA OPŁAT ZA WYSTAWIANIE PRZEDMIOTÓW LUB OGŁOSZEŃ , ORAZ NIE POBIERA PROWIZJI OD SPRZEDAŻY.Artykuł 1. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:


1 WŁAŚCICIEL SERWISU


Serwis Aukcyjnie.pl
Łukawiec , 36-004 Łąka
Mail : admin@aukcyjnie.pl


2 AUKCYJNIE.PL

prowadzony przez Właściciela Serwisu w języku polskim serwis internetowy AUKCYJNIE.PL ,

dostępny w domenie aukcyjnie.pl i obsługiwana przez firmę netdc.pl, służący do publikowania Ogłoszeń oraz zawierania umów dotyczących usług jak także

do organizowania Transakcji oraz świadczenia innych usług związanych z Transakcjami;

3 TOWAR

rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji, zgodnie z Regulaminem

4 OGŁOSZENIE

informacja umieszczana w AUKCYJNIE.PL dotycząca Usługi lub Zlecenia, Transakcji zamieszczona odpowiednio – przez Wykonawcę,

Zleceniodawcę lub Sprzedającego, mająca na celu znalezienie kontrahenta w zakresie dotyczącym przedmiotu Ogłoszenia w celu zawarcia

umowy pomiędzy Użytkownikami;

5 UŻYTKOWNIK

pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym

uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Właściciela Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie

6 LICYTANT

Użytkownik, który złożył ofertę kupna Towaru w ramach licytacji w trakcie Transakcji licytacyjnej

7 OGŁOSZENIOBIORCA

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia usługi lub towaru w ramach AUKCYJNIE.PL niezależnie od rodzaju Transakcji

8 OGŁOSZENIODAWCA

Użytkownik prezentujący za pośrednictwem AUKCYJNIE.PL możliwość wykonania określonej Usługi, umieszczający w Serwisie zlecenie lub

składający zamówienia na usługi w ramach Serwisu lub oferujący do sprzedaży towary w ramach AUKCYJNIE.PL niezależnie od rodzaju Transakcji;

9 TRANSAKCJE

procedury zawierania umów sprzedaży Towarów, zlecenia Usługi lub składania zamówienia na usługi;

10 KONTO prowadzone dla Użytkownika przez Właściciela Serwisu pod unikalną nazwą (login), w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje

o jego działaniach w ramach AUKCYJNIE.PL

11 REJESTRACJA

procedura zakładania Konta

12 REGULAMIN

niniejszy RegulaminArtykuł 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkowników odpłatnych usług polegających na umożliwieniu

zamieszczania ogłoszeń w AUKCYJNIE.PL.

2 Serwis AUKCYJNIE.PL ułatwia Użytkownikom poszukiwanie Ogłoszeniodawców i Ogłoszeniobiorców w zakresie realizacji różnego rodzaju usług,

a także umożliwia zawarcie umowy pomiędzy Ogłoszeniodawcą i Ogłoszeniobiorcą,

3 Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu w przypadku korzystania z usług dostępnych w AUKCYJNIE.PL.

4 Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności AUKCYJNIE.PL jest skorzystanie z urządzeń komunikujących się z Internetem (np. komputer, telefon)

wyposażonych w powszechnie dostępną przeglądarkę internetową


Artykuł 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W AUKCYJNIE.PL

1 Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa

i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim

mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2 Osoby fizyczne powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju

i regionu (województwa), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w AUKCYJNIE.PL

(login) oraz hasła.

3 Rejestracji osoby fizycznej korzystającej z AUKCYJNIE.PL w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu

wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika.

W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy, pod którą podmiot

ten zamierza występować w AUKCYJNIE.PL (login) oraz hasła, a także podać: swoje imię i nazwisko, adres e-mail,

numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz adres jego siedziby), numeru NIP,

nazwę organu który zarejestrował Twoją firmę, numer w rejestrze(W przypadku rejestracji w CEIDG numer nie jest wymagany)

oraz adres do reklamacji oraz jednocześnie przesłać skan dokumentów potwierdzających powyższe dane.

4 Możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika wymaga zarejestrowania się w AUKCYJNIE.PL.

5 Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego przez Właściciela Serwisu na stronach Serwisu

oraz akceptację Regulaminu.

6 Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca

sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu,

której przedmiotem są usługi świadczone, na warunkach określonych w Regulaminie. Wszelka komunikacja pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem

będzie prowadzona drogą mailową lub pisemnie.

7 W terminie 14 dni od zawarcia umowy z Właścicielem Serwisu, Użytkownik będący konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez

złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej który znajduje się pod adresem https://aukcyjnie.pl/pomoc.html lub na piśmie

(do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma lub złożenie oświadczenia przed jego upływem). Bieg terminu do odstąpienia od umowy

biegnie od dnia zawarcia umowy.

8 W wyniku prawidłowej Rejestracji Właściciel Serwisu tworzy automatycznie w terminie nie dłuższym niż 24h. dla Użytkownika

Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w AUKCYJNIE.PL

nazwy i hasła (logowanie). Utworzenie konta może nastąpić także podczas wystawiania Ogłoszeń przez Ogłoszeniodawcę. W takim przypadku serwis

AUKCYJNIE.PL automatycznie tworzy konto Użytkownika korzystając z podanych podczas wystawiania Ogłoszenia, nazwy użytkownika i hasła bądź kiedy

hasło nie jest podane tworzone jest ono automatycznie.

9 Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych

Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie AUKCYJNIE.PL.

Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa powyżej, w trakcie korzystania z usług AUKCYJNIE.PL, a także podawania danych

niepełnych bądź nieprawdziwych.

10 Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto

11 Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem udostępnienia Konta

firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu,

12 Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konta firmowe mogą przejść na rzecz

innego przedsiębiorcę w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.

13 Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez AUKCYJNIE.PL

w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Właściciel Serwisu może uzależnić dalsze korzystanie

z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast

odzyska dostęp do Konta.

14. Użytkownik, który nie logował się do swojego konta w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy będzie automatycznie usuwany.


Artykuł 4. RODZAJE TRANSAKCJI

1 Właściciel Serwisu, jako właściciel serwisu AUKCYJNIE.PL, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów na zasadach określonych w Regulaminie

i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Właściciel Serwisu nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami

i nie gwarantuje, że Ogłoszeniodawca oraz Ogłoszeniobiorca mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru.

2 W ramach serwisu AUKCYJNIE.PL można przeprowadzić następujące rodzaje Transakcji:

a. Licytacja, w ramach której Ogłoszeniodawca zaprasza do składania ofert celem zawarcia umowy z Ogłoszeniobiorcą, który zaoferował

najwyższą cenę (licytacja),

b. Licytacja dodatkowo z opcją Kup Teraz, w ramach której odbywa się licytacja, w której Ogłoszeniobiorcą poprzez wybranie opcji

Kup Teraz ma możliwość natychmiastowego nabycia Usługi za stałą, z góry określoną przez Ogłoszeniodawcę cenę; Ogłoszeniobiorca może

skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta pierwszej oferty równej cenie minimalnej ustalonej przez Ogłoszeniodawcę,

c. Transakcja wyłącznie z opcją Kup Teraz, w ramach której Ogłoszeniodawca wystawia Usługę oferując ją po stałej, określonej z góry cenie;

3 W Licytacjach Ogłoszeniodawca może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać wystawioną Usługę. Złożone w trakcie

licytacji oferty niższe od ceny minimalnej nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku Transakcji.

4 Proponowane przez Użytkowników ceny(za wyjątkiem Transakcji z opcją "cena minimalna"), jak i inne warunki Transakcji są informacjami jawnymi,dostępnymi

dla wszystkich odwiedzających AUKCYJNIE.PL.


Artykuł 5. OGÓLNE W ARUNKI WYSTAWIANIA OGŁOSZEŃ

1 Właściciel Serwisu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia im zamieszczania Ogłoszeń oraz zawierania

umów dotyczących przedmiotu Ogłoszenia (usług) na zasadach określonych w Regulaminie.

2 Ogłoszenie pochodzi od Ogłoszeniodawcy. Właściciel Serwisu nie ingeruje w treść Ogłoszeń oraz nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji

Treść Ogłoszenia powinna być przygotowana w sposób rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności

co do istoty i właściwości Usługi lub Zlecenia.

3 Ogłoszenie należy umieścić w odpowiedniej ze względu na jego rodzaj kategorii branżowej.

Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Ogłoszenia wskazanej przez Ogłoszeniodawcę,

w przypadku umieszczenia Ogłoszenia w ewidentnie błędnej kategorii.

4 Treść Ogłoszenia powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności powinna zawierać wymagane prawem informacje,

w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Ogłoszeniodawca ponosi pełną

odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ogłoszeniu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

5 Treść Ogłoszenia, w tym jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich

(w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie

na dobre imię i renomę Właściciela Serwisu.

6 Użytkownicy powinni dołożyć należytej staranności, aby tworzone przez nich Ogłoszenia, a także oferty oraz oświadczenia o ich przyjęciu

nie były dokonywane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zrozumienia konsekwencji wynikających z Regulaminu i przepisów polskiego prawa.


Artykuł 6. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI

1 Aby wystawić Ogłoszenie, Ogłoszeniodawca powinien stworzyć jej opis. W tym celu Ogłoszeniodawca powinien wypełnić dostępny na stosownej

stronie AUKCYJNIE.PL formularz. Tworząc opis Transakcji, Ogłoszeniodawca określa ogół warunków umowy zawartej pomiędzy użytkownikami.

2 Po zatwierdzeniu przez Ogłoszeniodawcę treści opisu Transakcji jest ona udostępniana w AUKCYJNIE.PL.

3 Opis Transakcji powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności

co do właściwości Transakcji takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Transakcji powinien być zgodny

z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane

w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone

przez siebie w opisie Transakcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

4 Transakcję należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Transakcji.

5 Informacje zawarte w opisie Usługi mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu danej Transakcji.

6 Ogłoszeniodawca jest związany treścią zawartą w opisie Transakcji, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie Transakcji

do momentu złożenia pierwszej oferty w licytacji. W przypadku Licytacji z opcją Kup Teraz warunki zawarte w jej opisie nie mogą ulec

zmianie w stosunku do Ogłoszeniobiorców, którzy złożyli ofertę przed dokonaniem omawianej zmiany. Zakazane jest dokonywanie zmian w opisie

Transakcji przez Ogłoszeniodawcy, które stanowią zmianę właściwości Transakcji.

7 Ogłoszeniodawca zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.Ogłoszeniodawca może wybrać pakiet płatnych usług opisanych w ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU AUKCYJNIE.PL

Artykuł 7. PRZEBIEG TRANSAKCJI

1 Ogłoszeniobiorca bierze udział w Transakcji poprzez złożenie oferty w licytacji lub poprzez wybór opcji Kup Teraz.

W celu dokonania każdej z powyższych czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie Transakcji, następnie zweryfikować

jego treść i potwierdzić swój wybór.

2 Z chwilą złożenia oferty w licytacji Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Ogłoszeniodawcy informacji

obejmujących następujące dane zawarte na jego Koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

3 Podczas trwania Transakcji Ogłoszeniobiorcy mogą za pośrednictwem AUKCYJNIE.PL zadawać Ogłoszeniodawcy pytania związane z jego ofertą

na AUKCYJNIE.PL. Treść zapytania jest automatycznie wysyłana na adres e-mail Ogłoszniodawcy, któremu jednocześnie ujawniany jest

adres e-mail Użytkownika zadającego pytanie.

4 Przystępując do Licytacji, Licytant określa cenę maksymalną, jaką jest gotowy zapłacić za wystawiony Towar.

5 Zwycięzcą Licytacji jest Licytant, którego oferta obejmowała najwyższą cenę. Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty

z taką samą najwyższą ceną – wygrywa Licytant, który pierwszy wskazał najwyższą cenę.

6 Oferty złożone w licytacji są wiążące dla uczestników Transakcji (Ogłoszeniodawcę i Ogłoszeniobiorcę) do momentu zakończenia Transakcji

albo do odrzucenia ich przez Ogłoszeniodawcę.

7 Oferta złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Transakcji nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wyniku

Transakcji. Informacja o zawieszeniu Konta Licytanta jest uwidaczniana na stronie tej Transakcji.

8 Zakończenie Transakcji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana. Wcześniejsze zakończenie Transakcji następuje:

a. w Transakcjach z opcją Kup Teraz – po skorzystaniu przez Ogłoszeniobiorcę z tej opcji,

b. z chwilą zakończenia Transakcji na podstawie decyzji Ogłoszeniodawcy.

9 Ogłoszeniodawca może w każdym czasie zamknąć Transakcję, wówczas zwycięzców Transakcji ustala się według stanu na chwilę jej zakończenia.

Jeżeli w trakcie Transakcji nastąpiła kradzież lub zniszczenie przedmiotu ogłoszenia, Ogłoszeniodawca w drodze wyjątku może zakończyć Transakcję

bez ustalania jej wyniku (tj. nie ustala się zwycięzcy Transakcji), uprzednio odrzucając wszystkie złożone przez Licytantów oferty.

10 Do ceny ustalonej zgodnie z niniejszym artykułem Ogłoszeniodawca może doliczyć jedynie koszty przesyłki bądź transportu Towaru w rzeczywistej

wielkości. Poza powyższymi Ogłoszeniodawca nie może doliczać jakichkolwiek innych kwot podwyższających cenę należną od Ogłoszeniobiorcy.


Artykuł 8. ZAWARCIE UMOWY

1 Zawarcie umowy pomiędzy Ogłoszeniodawca a zwycięzcą licytacji następuje z chwilą przybicia, natomiast umowy pomiędzy Ogłoszeniodawca

a Ogłoszeniobiorcą, korzystającym z opcji Kup Teraz, następuje z chwilą potwierdzenia przez Ogłoszeniobiorcę skorzystania z tej opcji,

o czym Ogłoszeniodawca jest automatycznie powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących

przepisów prawa.

2 Niezwłocznie po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Ogłoszeniobiorcę skorzystania z opcji Kup Teraz, Ogłoszeniodawca i Ogłoszeniobiorca

otrzymują informacje o kontrahencie obejmujące następujące dane zawarte na jego Koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, forma płatności,

koszty dostawy oraz całkowity koszt wraz z dostawą.

3 Ogłoszeniodawca i Ogłoszeniobiorca powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie 7 lub 14 dni od przybicia albo potwierdzenia przez

Ogłoszeniobiorcę skorzystania z opcji Kup Teraz.

4. Ogłoszeniobiorca może zapłacić za towar poprzez płatności online Dotpay lub na numer konta bankowego Ogłoszeniodawcy.


Artykuł 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA SERWISU i REKLAMACJE

1 Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach AUKCYJNIE.PL

ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Ogłoszeń, jak również nie ponosi

odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

Właściciel Serwisu w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość,bezpieczeństwo lub legalność przedmiotów Ogłoszenia,

prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników w Ogłoszeniach, zdolność Użytkowników do wykonania umowy oraz

wypłacalność Użytkowników składających oferty. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy

a za uszkodzenia powstałe podczas transportu ponosi sprzedawca.

2 Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników,

a także zdolność Użytkowników do zawarcia i realizacji umowy

3 Właściciel Serwisu może usunąć Ogłoszenie w przypadku, gdy czynności związane z Ogłoszeniem naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące

przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Właściciela Serwisu. Wskutek usunięcia Ogłoszenia informacje

dotyczące tego Ogłoszenia przestają być dostępne w AUKCYJNIE.PL, dalsze czynności w ramach tego Ogłoszenia są niemożliwe,

a wszelkie dotychczasowe czynności Licytantów nie wywołują skutku.

4. Właściciel Serwisu odpowiada za techniczną funkcjonalność serwisu i jego dostępność dla Użytkowników.

W przypadku konieczności zakłóceń w działaniu serwisu, Użytkownik może zgłosić reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej

pod adresem admin@aukcyjnie.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Właściciela Serwisu w terminie 14 dni.

W przypadku uwzględnienia reklamacji Użytkownika Właściciel Serwisu, zwróci Użytkownikowi opłatę pobraną przez Serwis

w związku z transakcją objętą reklamacją. W przypadku poniesienia przez Użytkownika szkody, przewyższającej opłatę pobraną przez serwis,

Użytkownik jest uprawniony do dochodzenia roszczenia odszkodowawczego na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego i innych ustaw.


Artykuł 10. OPŁATY I PROWIZJI

1 Usługi świadczone przez Właściciel Serwisu w ramach AUKCYJNIE.PL są płatne. Wysokość opłat za poszczególne usługi określa Załącznik do Regulaminu.


Artykuł 11. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1 Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach AUKCYJNIE.PL powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

2 Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o zawartych w ramach AUKCYJNIE.PL umowach.


Artykuł 12. SYSTEM OCEN

1 W ramach AUKCYJNIE.PL udostępniony jest system ocen, który służy do wystawiania Użytkownikom opinii na temat przebiegu i realizacji transakcji.

Każda ze stron umowy może jednokrotnie wystawić drugiej stronie umowy ocenę za każdą przeprowadzoną transakcję. Druga strona umowy, która otrzymała

ocenę może ją jednokrotnie uzupełnić o swoją odpowiedź.

2 Treści ocen oraz odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających AUKCYJNIE.PL.

3 Ocena jest zawsze przyporządkowana do konkretnego Ogłoszenia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie

oceny oraz odpowiedzi.

4 Oceny oraz odpowiedzi powinny być zredagowane w czytelny i precyzyjny sposób, a ich treść powinna być zgodna

z przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

5 Właściciel Serwisu nie ingeruje w treści ocen oraz odpowiedzi Właściciel Serwisu usuwa ocenę lub odpowiedź,

na zasadach przewidzianych przepisami prawa, w tym gdy narusza ona dobre obyczaje lub narusza lub zagraża naruszeniem dóbr osobistych.

6 Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności Użytkownika w systemie ocen, na przykład

poprzez wystawianie nieprawdziwych ocen lub ocenianie transakcji, które nie doszły do skutku.


Artykuł 13. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

1 Podane przez Użytkowników dane osobowe Właściciel Serwisu zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2 Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych

uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

3 Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników,

które otrzymał od Właściciela Serwisu w związku z korzystaniem z AUKCYJNIE.PL chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika,

którego dane dotyczą. Otrzymane od Właściciela Serwisu informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem

Transakcji i z realizacją umów zawartych w wyniku Transakcji.

4 Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

jest Właściciel Serwisu. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Właściciela Serwisu zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

w celu świadczenia przez Właściciela Serwisu usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Właściciela Serwisu

(w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Właściciela Serwisu. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych,

jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5 Właściciel Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu

do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych

w przedmiotowej ustawie.

6 W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego,

umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania swoich danych, gdy Właściciel Serwisu zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez

Właściciela Serwisu danych osobowych innemu niż Właściciel Serwisu administratorowi danych.

7 Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,

w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości..

8 Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Właściciela Serwisu przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych

oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym,

w szczególności systemów szyfrowania danych.


Artykuł 14. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1 Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Właściciela Serwisu

lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w AUKCYJNIE.PL (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Właściciel Serwisu zwraca się do

składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4 Właściciel Serwisu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci,

z zastrzeżeniem, że Właściciel Serwisu może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

5 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych

przypadkach Właściciel Serwisu może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail,

który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.


Artykuł 15. ZMIANY REGULAMINU

1 Właściciel Serwisu może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach serwisu AUKCYJNIE.PL.

Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela Serwisu, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu

udostępnienia w serwisie AUKCYJNIE.PL zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje i Ogłoszenia rozpoczęte przed wejściem

w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

2 Użytkownik przy pierwszym logowaniu w AUKCYJNIE.PL licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony

o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Właścicielem Serwisu.


Artykuł 16. ROZWIĄZANIE UMOWY

1 Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z Właścicielem Serwisu (dotyczącą określonego Konta)

poprzez wypełnienie dostępnego na stronie https://aukcyjnie.pl/pomoc-16-5.html formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy

i przesłaniu go na adres admin@aukcyjnie.pl a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu), Imienia , Nazwiska oraz daty

zawarcia umowy. Właściciel Serwisu może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail przypisany do Konta prośby

o jej potwierdzenie.

2 W przypadku potwierdzenia oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że aktualnie Użytkownik publikuje lub

odpowiada na emitowane Ogłoszenie bądź Transakcję. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 10 dni od zakończenia emisji ostatniego

Ogłoszenia bądź Transakcji, w którym Użytkownik uczestniczył (publikował lub brał udział) korzystając z danego Konta, jednakże nie później niż

w terminie miesiąca od dnia złożenia wypowiedzenia.

3 Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Właściciela Serwisu za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego

terminu wypowiedzenia

4 Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Właściciela Serwisu, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w AUKCYJNIE.PL

bez uprzedniej zgody Właściciela Serwisu.


Artykuł 17. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właściciel Serwisu, której przedmiotem są usługi świadczone przez Właściciela Serwisu

w ramach AUKCYJNIE.PL na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi

przez Właściciel Serwisu w ramach AUKCYJNIE.PL będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Artykuł 18. WAŻNOŚĆ

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Artykuł 19. WYPŁATA ŚRODKÓW WPŁACANYCH ZA POMOCĄ PŁATNOŚCI ONLINE DOTPAY

1. Ogłoszeniodawca może zawsze zlecić wypłatę swoich pieniędzy wpłacanych przez Ogłoszeniobiorcę za pomocą płatności online Dotpay lecz w kwocie nie mniejszej niz 200 zł.
2. Wypłata realizowana jest od 3-14 dni od zlecenia wypłaty pieniędzy i wypłacana na numer konta bankowego podany w Moje konto/Wypłata.


ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU AUKCYJNIE.PLOGŁOSZENIE/TOWAR POGRUBIONE – wyróżnienie ogłoszenia/towaru tekstem pogrubionym - 0,30 zł

OGŁOSZENIE/TOWAR WYRÓŻNIONE - wyróżnienie ogłoszenia/towaru powyżej ogłoszeń/towarów nie objętych wyróżnieniem podczas wyświetlenia

listy ogłoszeń - 0,30 zł

OGŁOSZENIE/TOWAR PODŚWIETLONE - wyróżnienie ogłoszenia/towaru podświetleniem - 0,30 zł

OGŁOSZENIE/TOWAR STRONA GŁÓWNA – wyróżnienie ogłoszenia/towaru na stronie głównej w tabeli Ogłoszenia promowane które są wyświetlane

rotacyjnie - 0,50 zł

WIZYTÓWKA FIRMY - logo firmy, imię i nazwisko właściciela i jego stanowisko, dane do kontaktu (np. adres e-mailowy, telefon, ),

rodzaj działalności firmy jakie podaje użytkownik chcący reklamować swoją działalność - 30 dni- 17 zł


POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z AUKCYJNIE.PL, potwierdzający dokonanie zakupu usług.


Artykuł 1. ZAŁĄCZNIKA DO REGULAMINU AUKCYJNIE.PL
1 Publikacja Ogłoszenia Wyróżnionego, Pogrubionego, Podświetlonego, Strona główna, Wizytówka firmy następuje tak szybko,

jak to możliwe wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Wyróżnione, Pogrubione, Podświetlone,

Strona główna, Wizytówka firmy Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia

Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był

do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie AUKCYJNIE.PL

2 Okres Wyróżnienia, Pogrubienia, Podświetlenia, Strona główna, Wizytówka firmy Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji

Ogłoszenia w AUKCYJNIE.PL.

3 Ogłoszenie Wyróżnione, Pogrubione, Podświetlone, Strona główna, Wizytówka firmy będzie publikowane w AUKCYJNIE.PL

przez okres wybrany przez Użytkownika podczas wystawiania towaru.

4 W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia Wyróżnionego, Pogrubionego,

Podświetlonego, Strona główna,Wizytówka firmy przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia, ponowna reaktywacja wyróżnienia nie będzie możliwa.

Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.

5 Ogłoszenia Wyróżnione, Pogrubione, Podświetlone, Strona główna, Wizytówka firmy niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu,

w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu),

uznane za obraźliwe, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane,

a pobrana opłata będzie zwracana na konto Użytkownika w Serwisie AUKCYJNIE.PL, z zastrzeżeniem jednak, że będzie mogła

wykorzystana jedynie w celu zakupu usług w serwisie AUKCYJNIE.PL. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do niezwracania

pobranej opłaty w przypadku ciężkiego i wielokrotnego naruszania polskiego prawa lub Regulaminu AUKCYJNIE.PL.

6 W razie zmian w treści Ogłoszenia Wyróżnionego, Pogrubionego, Podświetlonego, Strona główna, Wizytówka firmy dokonanych

przez Użytkownika po zamieszczeniu i wyróżnieniu Ogłoszenia w Serwisie Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do edytowania

treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Ogłoszenia Wyróżnionego. W takim przypadku Właściciel serwisu zastrzega

sobie też prawo do niezwracania opłaty pobranej za wyróżnienia.

7 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu AUKCYJNIE.PLModyfikacje i rozbudowa Aukcyjnie.pl